...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Eliminácia tepelných strát

Tepelné straty

Zo štruktúry spotreby energie uvedenej dole na obr.  je zrejmé, že najvyšší potenciál znižovania energetickej náročnosti je vykurovanie.

 

Pozrime sa teda bližšie na to, čo ovplyvňuje množstvo tepla potrebného na vykurovanie. Tepelné straty, ktoré musí vykurovací systém pokryť sú predovšetkým:
a) Strata cez obalové konštrukcie: steny, okná, strop, strechu, podlahu
b) Strata vetraním

 

Stavba, ktorá má mať nízku spotrebu energie, musí byť :

a) Výborne tepelne izolovaná. To znamená, tepelnoizolačná schopnosť obalových konštrukcií je 1-3 krát lepšia ako štandardných domoch a s dôsledným prevedením detailov. Len po splnení tejto podmienky má väčší význam rozmýšľať o technických zariadeniach šetriacich energiu.

b) Strata vetraním vzniká otváraním okien a netesnosťami v osadení okien alebo medzi krídlom a rámom. Na znižovanie tepelných strát vetraním je potrebné urobiť stavbu dostatočne tesnou, čo sa testuje špeciálnou skúškou- Blower door test. Pre vetranie sa využíva vzduchotechnické zariadenie s rekuperačnou jednotkou, ktorá využíva na ohrev privádzaného vzduchu teplo odpadového-odvádzaného vzduchu. Tento systém je možné ešte podporiť zemným výmenníkom tepla. Zemný výmenník je potrubie vedené cca 1,5 - 2m pod terénom. Slúži na nasávanie čerstvého vzduchu do vzduchotechnickej jednotky. No osobne zemný výmenník moc neodporúčam pre možné problémy s kondenzom a čistením potrubia.

Vo výborne tepelne izolovanom dome s núteným vetraním cez rekuperačnú jednotku sa zvyšuje možnosť využiť vnútorné a slnečné tepelné zisky. Tieto zisky sa potom môžu významnou mierou podielať na vykurovaní. Ide najmä o:
a) Vnútorné tepelné zisky
  - "odpadové" teplo z el. zariadení 
  - teplo z ľudí ( dospelý človek vyžaruje cca 100W )
b) Slnečné zisky
Na maximálne využitie týchto ziskov je potrebné mať pružne reagujúci vykurovací systém. V pasívnych domoch sa klasický vykurovací systém ani nerealizuje, pretože tepelné straty sú prakticky pokryté vnútornými a slnečnými ziskami.

Je rozšírený mylný názor, že zdravá budova by mala dýchať. V skutočnosti sú to ľudia, ktorí potrebujú čerstvý vzduch a nie budova. Pre zabezpečenie zdravej vnútornej klímy je podstatná výmena vzduchu a odvádzanie vlhkosti vetraním. Overeným systémom je mechanické vetranie, používané hlavne na odvetranie a odvádzanie vlhkosti z kuchyne a kúpeľní. Vzhľadom na kvalitu obalových konštrukcií a vzduchotesnosť je pri nízkoenergetických domoch nevyhnutné zabezpečiť riadené vetranie s rekuperaciou.