...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

 Cenové ponuky a výber dodávateľa

Po výbere stavebného pozemku a definícii typu rodinného domu, stojíte pred treťou úlohou (v prípade že ste sa rozhodli stavať so stavebnou firmou), a to je výber dodávateľa hrubej stavby, holodomu alebo domu na kľúč. V súčasnej dobe je veľké množstvo stavebných firiem, ktoré realizujú stavby rodinných domov, od veľkých stavebných spoločností, až po drobných remeselníkov, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Najvhodnejší spôsob je výber stavebnej spoločnosti na základe výberového konania.

Vybraným dodávateľom doručte jedno kompletné paré projektovej dokumentácie so žiadosťou o vypracovanie ponuky na realizáciu hrubej stavby, holodomu alebo domu na kľúč. V ponuke žiadajte uviesť cenu a konečný termín, platobné podmienky a záruku za celé dielo.

Spôsob platby jednotlivých etáp, ako aj ich ceny je potrebné dohodnúť v zmluve o dielo. Najlepšie je dohodnúť etapy podľa jednotlivých fáz výstavby na základe rekapitulácie rozpočtu ako napr.: zemné práce + základy, zvislé konštrukcie prízemia, vodorovné nosné konštrukcie 1. NP, zvislé konštrukcie 1. poschodia, krov+krytina, atď. Pokiaľ si vyberáte stavebnú spoločnosť vo výberovom konaní, venujte pozornosť spísaniu riadnej zmluvy o dielo. Je potrebné v prílohe presne definovať predmet diela.

Počas realizácie každej stavby sa vyskytnú práce navyše. Je potrebné uviesť do zmluvy, že cena za práce navyše sa dohodne dopredu písomne dodatkom k zmluve, až potom sa môžu realizovať.  
Do zmluvy je tiež potrebné zahrnúť, kto bude znášať poplatky za stavebný prúd a vodné ako aj poistenie stavby. K zmluve o dielo, ako aj k výberu dodávateľa stavby pristupujte maximálne zodpovedne.