...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Kolaudácia

1. Kolaudačné konanie

Kolaudácia je činnosť príslušného stavebného úradu smerujúca k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Novopostavený dom je pripravený na kolaudáciu vo fáze, keď je už skoro hotový a chýbajú len maličkosti.
Dom musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva na stavebnom úrade (príslušné oddelenie mestského úradu).

Náležitosti prikladané k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby - ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektovaných konštrukcií, popr. ak niekde pribudla  priečka či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.
 • Zameranie skutočného osadenia objektu - po dokončení domu na kľúč je potrebné požiadať geodeta o zameranie skutočného osadenia domu na pozemku ku kolaudácii, geodet vypracuje geometrický plán s výkazom výmer, kde je vyznačený pôvodný stav, zmeny a nový stav.
 • Stavebný denník - ak si realizoval stavbu domu investor svojpomocne, počas celej výstavby viedol o stavbe stavebný denník, ktorého jednu kópiu odovzdáva stavebnému úradu so žiadosťou o kolaudáciu, ak stavbu realizovala stavebná firma ako stavbu na kľúč, holodom či hrubú stavbu, kópiu stavebného denníka odovzdala investorovi po ukončení predmetu zmluvy o dielo.
 • Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti inštalácií - dodávateľské firmy pri odovzdaní inštalácii vyhotovujú príslušnú revíznu správu, ktorú odovzdávajú investorovi okrem iného aj pre účely kolaudačného konania
 • Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti komínov a ich napojenia na kotly - dodávateľské firmy pri odovzdaní inštalácii vyhotovujú príslušnú revíznu správu, ktorú odovzdávajú investorovi okrem iného aj pre účely kolaudačného konania
 • Doklad o vodotesnosti žumpy apod. - pokiaľ objekt nie je napojený na verejnú kanalizáciu, je potrebné predložiť aj doklad o vodotesnosti žumpy (vyhotoví dodávateľská firma)
 • Energetický certifikát budovy - z cerifikátu bude zrejmá do akej budovy sa Vaša budova radí, teda akú má spotrebu, alebo inak či máte nízkoenergetický dom, pasívny alebo úsporný.
 • Iné doklady podľa vyžiadania stavebného úradu


Kolaudačné konanie
Stavebný úrad po obdržaní žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu so všetkými vymenovanými prílohami začne kolaudačné konanie, investor dostane oznámenie o začatí kolaudačného konania s dátumom uskutočnenia ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním priamo na stavbe. Stavebný úrad tu overí, či so žiadosťou predložené dokumenty zodpovedajú skutočnosti a ústne konanie je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov stavebného konania vyjadriť svoje pripomienky a stanoviská ku stavbe.
Pokiaľ sú všetky overené skutočnosti pravdivé a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad vydá v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby na ten účel, na ktorý bola postavená - teda na bývanie. V rozhodnutí uvedie stavebný úrad podmienky, za ktorých povoľuje užívanie stavby.

2. Pred začiatkom užívania objektu

 • Po obdržaní kolaudačného rozhodnutia musí investor ešte zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade. Mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe na základe žiadosti majiteľa
 • Týmto krokom je novostavba evidovaná aj pre účely priznania dane z nehnuteľnosti, od ktorej sú však novostavby oslobodené po dobu 15 rokov od kolaudácie
 • Na základe kolaudačného rozhodnutia, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazom výmer investor požiada príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená.
 • Po pripísaní novostavby na parcelu si môže investor vyžiadať na katastrálnom úrade list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy so zanesenými novými údajmi o rodinnom dome
 • Na základe týchto dokumentov a kolaudačného rozhodnutia požiada investor mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva o zmenu trvalého bydliska pre všetkých členov rodiny, následne zmenu údajov vo svojich osobných dokladoch a zmenu adresy pre všetky subjekty, s ktorými je investor v písomnom styku
 • Skôr ako sa stavba definitívne začne užívať, je potrebné ešte zabezpečiť dodávky energií, vody, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov