...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Územné a stavebné konanie

Územné konanie

Na vydávanie povolení spojených s výstavbou rodinných domov sú vytvorené stavebné úrady, ktorých funkciu vykonávajú mestské a obecné úrady. Ak ideme realizovať jednoduchú stavbu (do tejto kategórie patrí vačšina rodinných domov) a budete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce schválený na individuálnu bytovú výstavbu, môžete ihneď podať žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie. Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

 

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo)
 • List vlastníctva
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie

 

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo)
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • List vlastníctva
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie
Stavebník alebo ním poverená právnická (fyzická) osoba predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu. Ak obec nemá schválený územný plán zóny, stavebný úrad v odôvodnených prípadoch (po predbežnom prejednaní veci so stavebníkom) stavebné a územné konanie môže zlúčiť do jedného konania. Okrem toho stavebník k žiadosti prikladá LV (alebo nájomnú zmluvu), kópiu z katastrálnej mapy a prehlásenie stavebného dozoru o tom, že bude vykonávať dozor na stavbe. Ak územné rozhodnutie nebolo vydané a stavebný úrad robí zlúčené stavebné konanie, musí stavebník doložiť k žiadosti aj stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií spravujúcich inžinierske siete. Námietky účastníkov konania k stavbe (susedia, starosta a podobne) zabezpečuje stavebný úrad oznámením začatia stavebného konania. Stavebné konanie je proces, ktorý vedie stavebný úrad a prebieha pred vydaním stavebného povolenia. Spravidla zvolá aj ústne konanie. Cieľom konania je posúdenie navrhovanej stavby, dodržanie podmienok územného plánu, prípadne územného rozhodnutia (ak bolo samostatne vydané), pripomienok a námietok účastníkov konania, orgánov štátnej správy a organizácií spravujúcich inžinierske siete. Ak do lehoty určenej stavebným úradom tieto osoby námietky ani pripomienky nepodajú, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad oznámi zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom stavebného konania. Pokiaľ žiaden z účastníkov stavebného konania nemá proti navrhovanej výstavbe žiadne pripomienky, stavebný úrad vydá "Stavebné povolenie". Až po nadobudnutí právoplatnosti (právnej moci) stavebného povolenia, môže stavebník začať s výstavbou rodinného domu.


Odvolanie
Ak počas stavebného konania účastník konania námietky zabudne predložiť, ale stavebné povolenie ešte nenadobudlo právoplatnosť, môže sa proti nemu v zákonnej lehote písomnou formou odvolať. O odvolaní rozhoduje odvolací orgán, ktorým je krajský úrad. Stavebník zatiaľ nesmie so stavbou začať. Odvolací orgán je povinný odvolanie prešetriť, aj keď je podané po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak účastník konania predložil také námietky, ktoré preukážu rozpor stavby so stavebným povolením, po miestnom šetrení stavebný úrad stavbu zastaví. Stavebník so stavbou môže pokračovať až po ďalšom rozhodnutí stavebného úradu.

Vybavovanie uvedených náležitostí od podania žiadosti po vydanie stavebného povolenia trvá približne 1 - 3 mesiace (niekedy i viac) a preto je potrebné uvažovať s touto dobou pri určení začiatku výstavby.